Improvisation between Jew’s Harp and Hip Hop Dance, VIETNAM 2011


Uploaded on Apr 18, 2011

Trần Quang Hải (jew’s harp) and TF Star (hip hop dance) in an improvisation at the Museum of Ethnology , Hà nội, Việt Nam, April 6th 2011

Trần Quang Hải (đàn môi) và TF Star (nhảy hip hop) trong một màn ngẫu hứng tại Viện Bảo Tàng Dân Tộc Học, Hà nội, Việt Nam, ngày 6 tháng 4, 2011

Improvisation between Spoons, Jew’s harp and Hip Hop Dance , VIETNAM 2011


The Gallery 39 belonging to the famous Vietnamese painter Lê Thiết Cương, 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội, Việt Nam was the place where Trần Quang Hải (spoons), Đức Minh (Jew’s Harp) and TF Star (hip hop dance) created an improvised collective performance.

Trần Quang Hải (muỗng), Đức Minh (đàn môi) và TF Star (hip hop) trong một màn ngẫu hứng lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam trong một buổi sinh hoạt âm nhạc được tổ chức tại Gallery 39, 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội, Việt Nam vào ngày 5 tháng 4, 2011.

Thu hình ngày 5 tháng 5, 2011.

KỸ THUẬT GÕ MUỖNG CỦA TRẦN QUANG HẢI / Spoons Techniques by Trân Quang Hai , FRANCE 2009


Uploaded on Feb 26, 2009

Trần Quang Hải explained his own techniques of how to play the spoons in Vietnamese for Vietnamese musicians.

Trần Quang Hải biểu diễn một số kỹ thuật căn bản của nghệ thuật gõ muỗng được khai triển

Filmed at Music Department, Musée de l’HOmme, Paris, Thursday 26 February 2009