TRAN QUANG HAI SINGS A MONGOLIAN TUNE WITH OVERTONES, BERLIN


Published on Apr 22, 2013

TRAN QUANG HAI SINGS A MONGOLIAN TUNE WITH OVERTONES, BERLIN, at Grosser Stern, Berlin (Germany), April 12th 2013

TRẦN QUANG HẢI hát một bài dân ca Mông cổ với kỹ thuật hát đồng song thanh, tại Grosser Stern, Berlin (Đức), ngày 12 tháng 4, 2013

TRAN QUANG HAI & FELOCHE in an improvisation, Colombes, 19 april 2013


Publiée le 21 avril 2013

TRAN QUANG HAI (Jew’s Harp) & FELOCHE (mandolin) in a short improvisation, filmed in Colombes, France, April 19, 2013

TRAN QUANG HAI (guimbarde) & FELOCHE (mandoline) dans une courte improvisation, filmé à Colombes, France, 19 Avril 2013

TRẦN QUANG HẢI (đàn môi) & FELOCHE (măng cầm) trong một màn tùy hứng , thu hình tại Colombes, Pháp, ngày 19 tháng 4, 2013