Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 5


Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 5
Uploaded on Feb 5, 2010
Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 4


Đêm giới thiệu nhạc sư Vĩnh Bảo, VIETNAM, phần 4
Uploaded on Feb 5, 2010
Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày nhạc đàn tài tử miền Nam tại trung tâm Trần văn Khê, Saigon, 19 tháng 1, 2010

Master Vĩnh Bảo presented the beauty of the Đàn Tài Tử miền Nam (Music of the Amateurs of south Vietnam) at the Center TRAN VAN KHE , in Saigon (Ho chi Minh city), Vietnam, on Tuesday 19 january 2010

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 3, VIỆT NAM


Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 3, VIỆT NAM
Uploaded on Jan 22, 2010
Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày và minh họa nhạc tài tử miền Nam với đàn cò .

Maestro Vĩnh Bảo gave a lecture recital on the Đàn Tài tử miền Nam (Music of the Amateurs of South Vietnam) at Prof. Trần Văn Khê Center, on January 19, 2010, in Saigon, Vietnam .

Filmed by Khánh Vân .

Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 2, VIỆT NAM


Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 2, VIỆT NAM
Uploaded on Jan 22, 2010
Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày và minh họa nhạc tài tử miền Nam với đàn tranh .

Maestro Vĩnh Bảo gave a lecture recital on the Đàn Tài tử miền Nam (Music of the Amateurs of South Vietnam) at Prof. Trần Văn Khê Center, on January 19, 2010, in Saigon, Vietnam .

Filmed by Khánh Vân

Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 1, VIỆT NAM


Đêm giới thiệu nhạc sư VĨNH BẢO , phần 1, VIỆT NAM
Uploaded on Jan 22, 2010
Nhạc sư Vĩnh Bảo trình bày và minh họa nhạc tài tử miền Nam với đàn tranh .

Maestro Vĩnh Bảo gave a lecture recital on the Đàn Tài tử miền Nam (Music of the Amateurs of South Vietnam) at Prof. Trần Văn Khê Center, on January 19, 2010, in Saigon, Vietnam .

Filmed by Khánh Vân .