Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại


Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại


 

B Ộ  V Ă N   H O Á , T H  Ể  T H A O  V À  D U  L Ị C H

_______________

Số: 1682/KH-BVHTTDL

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________


Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013

KẾ HOẠCH
Quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ – Di sản
văn hóa phi vật thể đang đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
Thực hiện Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009 và Công ước UNESCO 2003 mà Việt Nam đã tham gia, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan và các địa phương có di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ xây dựng Hồ sơ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013. Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được hoàn thiện và gửi tới UNESCO đúng hạn để được Ủy ban Liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể xem xét, ghi danh vào kỳ họp Ủy ban lần thứ 8 sẽ diễn ra ở Baku, Cộng hòa Azecbaizan, từ ngày 02 đến ngày 8 tháng 12 năm 2013. Theo quy định, khi đệ trình di sản, quốc gia thành viên phải có kế hoạch hành động khả thi nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Để từng bước thực hiện kế hoạch hành động đã cam kết trong Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch quảng bá Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ – di sản văn hóa phi vật thể đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại với những nội dung sau:  

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I.1. Mục đích:

–    Tôn vinh giá trị của di sản Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ thông qua nhiều hình thức hoạt động tuyên truyền, quảng bá tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh của các tỉnh Nam Bộ nói riêng, của đất nước nói chung, làm cơ sở cho phát triển du lịch bền vững;

–    Tạo cơ hội giao lưu văn hóa giữa các vùng miền trong nước và giao lưu, hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân;

–    Tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giới thiệu, trình diễn, quản lý và phát huy giá trị DSVHPVT nói chung, Nghệ thuật đờn ca tài tử nói riêng.

I.2. Yêu cầu: 

–    Các hoạt động phải có kế hoạch cụ thể về nội dung, kinh phí; có nhiều ý nghĩa thiết thực, hiệu quả cao, tiết kiệm;

–    Huy động được sự hưởng ứng tham gia của nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là cộng đồng chủ thể văn hóa; 

II.    NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

II.1. Nội dung hoạt động

–    Sản xuất các công cụ, tài liệu quảng bá

–    Tổ chức các chương trình liên hoan, giao lưu trình diễn và chiến dịch quảng bá trong nước

–    Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng

–    Tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về di sản đến kiều bào ở nước ngoài, Ủy ban Liên chính phủ Công ước UNESCO 2003 và cộng đồng quốc tế.

II.2. Nội dung cụ thể, đơn vị thực hiện, kinh phí và kế hoạch triển khai 

II.2.1. Sản xuất các công cụ, tài liệu quảng bá: 

–    Sản xuất, in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, băng, đĩa CD giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ để phát hành rộng rãi qua các kênh du lịch và nhân dịp tổ chức các hoạt động văn hóa trong và ngoài nước;

–    Viết bài giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đăng tải trên các báo, tạp chí và giới thiệu trên các đài phát thanh và truyền hình của trung ương và địa phương;

–    Chuẩn bị những bộ tài liệu quảng bá ngắn gọn, xúc tích về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp để cung cấp cho các thành viên Ủy ban Liên chính phủ, các quốc gia thành viên Công ước 2003, các nhà khoa học… 

Đơn vị thực hiện: Viện Âm nhạc chủ trì, phối hợp với các địa phương có di sản xây dựng nội dung và Dự trù kinh phí. 

Kinh phí:  Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Viện Âm nhạc và kinh phí của các địa phương có Đờn ca tài tử đóng góp (huy động thêm từ các nguồn lực xã hội hóa nếu có thể).

Thời gian thực hiện:  tháng 4 – 5/2013.

II.2.2. Quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng

II.2.2.1. Ngành văn hóa phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình trung ương (VTV 2, VTV 4) và đài địa phương thực hiện các chương trình giới thiệu, các cuộc tọa đàm về Nghệ thuật Đờn ca tài tử và ý nghĩa của việc lập hồ sơ trình UNESCO đưa vào Danh sách đại diện của nhân loại;

Đơn vị thực hiện: 

–    Văn phòng Bộ; Cục Di sản văn hóa và Viện Âm nhạc cung cấp thông tin, tài liệu, mời các nhà khoa học tham gia;

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đài phát thanh, truyền hình địa phương thực hiện.

II.2.2.2. Đăng bài giới thiệu trên các báo và Tạp chí Du lịch, Tạp chí Heritage (ngành hàng không) …

Đơn vị thực hiện: 

Cục Di sản văn hóa và Viện Âm nhạc phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để thực hiện, Viện Âm nhạc chủ trì chuẩn bị, cung cấp thông tin, tài liệu; mời các nhà khoa học tham gia viết bài.

Kinh phí: Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc.

Thời gian thực hiện hai nội dung trên: từ tháng 4 – 31/12/2013

II.2.3. Phối hợp với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO và Bộ Ngoại giao để giới thiệu, quảng bá cho Hồ sơ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa của ta ở trong và  ngoài nước. 

Đơn vị thực hiện:  

Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Ban thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Viện Âm nhạc.

Thời gian:  từ tháng 4 – 12/2013.

II.2.4. Tổ chức quảng bá, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nhân dịp Lễ tôn vinh, đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013

Tổ chức một buổi gặp mặt, cảm ơn nhân dịp các đại biểu Ngoại giao đoàn dự Lễ tôn vinh, đón Bằng công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời quảng bá, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. 

Chủ trì: Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại Giao và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị thực hiện: Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Ban Thư ký Uỷ ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ chuẩn bị Chương trình và giấy mời; Cục Di sản văn hóa chuẩn bị bài phát biểu của Bộ trưởng. 

Kinh phí: Tỉnh Phú Thọ (chi phí tổ chức buổi gặp mặt, mời cơm), Viện Âm nhạc (chi phí chuẩn bị tài liệu quảng bá cho Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ)

Thời gian: 16 giờ 00 ngày 13/4/2013 (04/3 âm lịch)

II.2.5. Trình diễn, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nhân dịp tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4 và Năm gia đình Việt Nam tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đơn vị thực hiện: 

–    Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất kế hoạch và phương án tổ chức lựa chọn nghệ nhân tham gia. 

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn nhóm nghệ nhân, xây dựng chương trình và tổ chức đoàn ra Hà Nội tham gia. 

–    Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam bố trí nơi ăn, nghỉ cho Đoàn.

–    Kinh phí: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí luyện tập, đi lại  ăn, ở cho đoàn tỉnh mình tham gia.

Thời gian: Ngày 19 tháng 4 năm 2013

II.2.6. Tổ chức trình diễn, giới thiệu Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ lồng ghép trong dịp tổ chức “Năm Du lịch Quốc gia Đồng bằng sông Hồng –  Hải Phòng 2013”

Đơn vị thực hiện: 

–    Viện Âm nhạc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An để thống nhất kế hoạch và phương án thực hiện. Số lượng nghệ nhân tham gia khoảng 07 người.

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, lựa chọn nhóm nghệ nhân, xây dựng chương trình và tổ chức đoàn đi. 

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hải Phòng bố trí ăn, nghỉ.

–    Kinh phí: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An bố trí kinh phí luyện tập, đi lại cho đoàn tỉnh mình tham gia.

Thời gian: tháng 5/2013

II.2.7. Tổ chức đoàn tham gia trình diễn, giới thiệu về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại “Diễn đàn Đối thoại liên văn hóa thế giới lần thứ 2” tổ chức tại Baku, Azerbaijan (nơi sẽ diễn ra phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Liên chính phủ để xét các hồ sơ trình UNESCO cho chu kỳ xét năm 2013)

Đơn vị thực hiện: 

–    Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế, Viện Âm nhạc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu;

–    Cục Hợp tác quốc tế đăng ký chương trình với Ban tổ chức Hội nghị, hỗ trợ thủ tục và bố trí cán bộ đi phiên dịch;

–    Viện Âm nhạc phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của địa phương có nghệ nhân tham gia làm thủ tục cho chuyến đi;

Kinh phí:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu bố trí kinh phí liên quan tới chuyến đi cho thành viên của tỉnh tham gia đoàn; Cục Hợp tác quốc tế, Viện Âm nhạc chuẩn bị tặng phẩm cho các đoàn đại biểu quốc tế.

Thời gian:  từ 28/5 – 02/6/2013.

II.2.8. Tổ chức đoàn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tham gia trình diễn trong dịp Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V – 2013 hướng tới kỷ niệm 10 năm Công ước UNESCO 2003 tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

Đơn vị thực hiện: 

–    Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam bố trí chương trình, mời 01 đoàn khoảng 07-10 nghệ nhân Đờn ca tài tử Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giao lưu trình diễn.

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam gửi Giấy mời và thông báo chương trình cụ thể tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh; bố trí chỗ nghỉ cho đoàn Nghệ nhân.

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn nghệ nhân, tổ chức cho đoàn nghệ nhân của Thành phố tham gia.

Kinh phí:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí luyện tập, đi lại và ăn, ở cho đoàn của Thành phố tham gia.

Thời gian: 18 – 23/6/2013.

II.2.9. Tổ chức đoàn đi trình diễn, giới thiệu, quảng bá tại Hội nghị của Hội đồng Âm nhạc truyền thống thế giới lần thứ 43 tại Thành phố Thượng Hải, Trung Quốc 

Đơn vị thực hiện: 

–    Viện Âm nhạc phối hợp với Cục Hợp tác quốc tế, Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh để lựa chọn 01 đoàn khoảng 08 – 10 nghệ nhân Nghệ thuật Đờn ca tài tử đưa đi giao lưu trình diễn, giới thiệu tại Hội nghị ở Thượng Hải.

–    Viện Âm nhạc đăng ký chương trình với Ban tổ chức Hội nghị và chịu trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh quản lý đoàn.

–    Cục Hợp tác quốc tế hỗ trợ thủ tục. 

–    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Âm nhạc để xây dựng Kế hoạch chi tiết và lo tổ chức đoàn đi.

Kinh phí:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh bố trí kinh phí liên quan tới chuyến đi (luyện tập, đi lại và ăn, ở…) cho đoàn của Thành phố tham gia.

Thời gian:  12 – 17 tháng 7 năm 2013.

II.2.10. Liên hoan giao lưu trình diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử toàn quốc lần thứ 1 

Cơ quan chỉ đạo:  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị thực hiện:  Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Viện Âm nhạc và các tỉnh có Nghệ thuật Đờn ca tài tử xây dựng Chương trình, Kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện.

Kinh phí: Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở, Viện Âm nhạc và các tỉnh tham gia đóng góp.

Thời gian thực hiện:  tháng 10/2013.

II.2.11. Tổ chức đoàn đi biểu diễn, giới thiệu, quảng bá về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ ở Pháp 

Đơn vị thực hiện:  Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Pháp, Viện Âm nhạc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức biểu diễn giới thiệu “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” tại Pháp cho công chúng, báo chí Pháp và kiều bào Việt Nam. Có thể kết hợp hội thảo, mời GS.Trần Quang Hải giới thiệu về nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ.

Kinh phí:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu chịu mọi chi phí cử đoàn; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm tổ chức hội thảo, biểu diễn giới thiệu. 

Thời gian: tháng 11/2013.

III.    TỔ CHỨC THỰC HIỆN

III.1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố liên quan chỉ đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và kinh phí chi tiết cho nội dung hoạt động thuộc trách nhiệm của đơn vị mình, báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp để được phê duyệt và triển khai.

III.2. Sau khi hoàn thành nội dung công việc chậm nhất là 03 tháng, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ nêu trên phải có báo cáo đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện với cơ quan cấp trên trực tiếp và gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nơi nhận:
– Bộ Ngoại giao;
– UBQGUNESCOVN;
– Phái đoàn Thường trực VN bên cạnh UNESCO;
– Bộ trưởng;
– Các Thứ trưởng;
– UBND các địa phương có NTĐCTT;
– UBND tỉnh Phú Thọ, tỉnh Quảng Nam, Tp.Hải Phòng;
– Sở VHTTDL các địa phương có NTĐCTT;
– Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ, Quảng Nam,Tp.Hải Phòng;
– Cục HTQT;
– Vụ Kế hoạch, Tài chính;
– Viện VHNTVN;
– Viện Âm nhạc;
– Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp;
– Lưu: VT, DSVH 

http://bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/2/1526/index.html

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Hồ Anh Tuấn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s