GS-TS Trần Quang Hải biểu diễn đàn môi (Vua muỗng), TORONTO , CANADA, tháng 10, 2013


GS-TS Trần Quang Hải biểu diễn đàn môi (Vua muỗng), TORONTO , CANADA, tháng 10, 2013
Chương trình do Tôn Thất Hùng thực hiện , phỏng vấn GS-TS Trần Quang Hải về nghệ thuật đàn môi, muỗng và hát đồng song thanh

Publiée le 4 oct. 2013