VTC14_Đờn ca tài tử – Giá trị tinh thần của người Nam Bộ


Published on Dec 6, 2013
Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Ngày 5/12, nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã chính thức được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s