TẬP -1- GUITAR: Ký âm bài Trăng Thu Dạ Khúc từ câu 1 – 15 do nhạc sĩ Sáu Long điều khiển


Published on Dec 13, 2013

Lớp đạy cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long Tây Ninh điều khiển . Bài Trăng Thu Dạ Khúc từ câu 1-15
với ghi ta phím lõm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s