TẬP -2- GUITAR: Ký âm bài Trăng Thu Dạ Khúc từ câu 16 – 31, lớp dạy cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long điều khiển


Published on Dec 18, 2013

Lớp dạy cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long Tây Ninh điều khiển . Ký âm bài Trăng Thu Dạ Khúc từ câu 16-31 với ghi ta phím lõm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s