TẬP -3- GUITAR: TUYẾT HOA độc tấu bài Trăng Thu Dạ Khúc, lớp cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long điều khiển


Published on Dec 23, 2013

Lớp cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long Tây Ninh điều khiển .
Bài Trăng Thu Dạ Khúc do em Tuyết Hoa độc tấu ghi ta phím lõm .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s