Tiếng Đàn Tri Âm kỳ 107 – Trăng Thu Dạ Khúc – VC123 Hò4


Uploaded on Nov 25, 2011
Tiếng Đàn Tri Âm kỳ 107 – Trăng Thu Dạ Khúc – VC123 Hò4
ghi ta phím lõm, đờn kìm, đờn gáo
Bài Trăng thu dạ khúc tiếp theo là vọng cổ 1,2,3 dây hò tư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s