NHẠC SƯ VĨNH BẢO : VAI TRÒ CỦA SONG LANG TRONG GIÀN ĐỜN CA TÀI TỬ NAMBỘ.


Image

VAI TRÒ CỦA SONG LANG TRONG GIÀN ĐỜN CA TÀI TỬ NAMBỘ.

Tiếng mộc của Song lang làm nổi bật câu đàn, nếu không thì câu đàn nghe khôkhan.

Trước khi đàn, luôn luôn là có Rao (miền Bắc và Trung gọi là Dạo)

Rao cùa Nhạc Huế gọi là bài Rao, bỡi đã soạn ra để nhạc sĩ học thuộc lòng, do đó nhạc sĩ đàn Kìm (Nguyệt), đàn Tranh (Thập lục), đàn Cò (Nhị) câu Rao của họ na ná như nhau.

Rao của Nhạc Tài Tử Nam Bộ là khi nắm vững Điệu và Hơi của bản sắp đàn thì nhạc sĩ theo tâm tư tình cảm, tự biên tự diễn ngay lúc đàn.

Người sành nhạc nghe Rao có thể đoán biết trước người nhạc sĩ sẽ đàn Bản thuộc Điệu nào.

Cái Rao giúp cho nhạc sĩ kiểm tra lại sự chính xác của cao độ các dây trên cây đàn của mình.

Tìm cho riêng mình nguồn cảm hứng.

Tạo hào hứng cho người nghe.

Phần đông người nghe thích nghe Rao hơn nghe đàn bản, bỡi cái Rao nó nói lên cá tính, sức sáng tạo, diệu tài của nhạc sĩ.   

Trong giàn nhạc, ví dụ như tam tấu :  đàn Kìm, đàn Tranh, đàn Cò thì thường khi Song lang giao cho nhạc sĩ đàn Kìm.

(Trường hợp nhạc sĩ đàn Kìm yếu nhịp, bản đàn thiếu cơ bản thì Song lang mới giao cho nhạc sĩ đàn Tranh).

Tại sao Song lang giao cho đàn Kìm ?

Bản đàn Kìm ít chữ, nhấn nhá nhiều, dễ cho những cây đàn khác dựa vào khi quên câu đàn hay nhịp không vững.

Ra hiệu bắt đầu vào bản.

Khi các cây đàn trong giàn đờn chấm dứt cái Rao, thì nhạc sỉ đàn Kìm cho một tiếng cóc của Song lang tức là ra dấu hiệu bắt đâu vào đàn.

Ra dấu hiệu vào đàn là nhạc sĩ đàn Đàn Kìm, nhưng nhạc sĩ đàn Tranh do có chứ Á gài đầu vô trước, các cây đàn khác bắt theo

(danh từ Á có thể hiểu là ARPEGGIO), nó là  một tràng nốt đi từ cao xuống thấp)..

Chấm dứt bản:

Bản đàn thuộc Điệu Bắc (bản vui). Điệu Nhạc lễ, Điệu Nam, Điệu Oán, mỗi cẩu chỉ có 2 gõ Song lang.  .  

NGUYÊN TẮC GÕ SONG LANG

Điệu Bắc, Nhạc lễ.

Bản nhịp tư: song lang gõ ngay nhịp 3 gọi là song lang nhứt,

và 4 gọi là song lang nhì.  

Bản nhịp tám: song lang gõ ngay nhịp 7 và 8.

Điệu Oán.

Bản nhịp tư: song lang gõ ngay nhịp    3 và 4.

Bản nhịp tám: song lang gõ ngay nhịp 6 và 8.

Báo hiệu sắp chấm dứt bàn đàn:

Lấy ví dụ bản Điệu Bắc gồm 16 câu nhịp tư (mổi câu 4 nhịp).

Khi đàn tới câu 16 (tức câu cuối cùng của bản), ngay nhịp thứ 3 câu 16, song lang gõ 1 gõ ngay nhịp thứ 3 và nhồi thêm 1 gõ phụ.

—————————————————-

 dịp sẽ bàn qua: ĐIỆU là gì, HƠI là gì trong nhạc truyền thống nhạc miền Nam

doncataitu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s