Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Xuân Hinh năm 2014


Publiée le 11 févr. 2014
Những Bài Hát Chầu Văn Hay Nhất Của Xuân Hinh năm 2014:
1. Văn Thờ
2. Văn Quan Đệ Ngũ
3. Văn Chầu Mười
4. Văn Ông Hoàng Bảy
5. Văn Ông Hoàng Mười
6. Văn Cô Đôi Thượng Ngàn
7. Văn Cô Đôi Cam Đường
8. Văn Cô Bơ
9. Văn Cô Chín
10. Văn Cô Bé
11. Văn Cậu Bé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s