[Đường đến thành công] Bạch Vân _ Mối duyên nợ với Ca Trù, VIETNAM


Published on Jun 26, 2012

Nghệ sĩ Bạch Vân đã giành được hơn 20 huy chương trong sự nghiệp Ca Trù. Là một trong 2000 thức giả xuất sắc nhất thế kỷ do hai trung tâm Oxford và Cambridge năm 2003 bầu chọn.
Đã đi 18 trên 19 tỉnh thành sưu tầm Ca Trù để cung cấp tư liệu Unesco công nhận Ca Trù là di sản văn hóa phi vật thể.