DÂN CA NHẠC CỔ: Vấn vương câu hát Chèo


Published on Jul 25, 2014

Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ
1. Hát Chèo – Luyện Năm Cung – NSUT Thúy Ngần
2. Hát Chèo – Sử Bằng – Phương Mây
3. Hát Chèo – Tình Thư Hạ Vị – Quốc Phòng & Thu Vân
4. Hát Chèo – Quạt Màn – Thùy Linh
5. Hát Chèo – Sắp Cổ Phong – Tốp nữ Nhà hát Chèo Hà Nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s