Phạm Duy (1): “Phải biết cám ơn, phải biết xin lỗi, và phải biết quên!”


Ajoutée le 28 janv. 2013

Phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy, cây đại thụ âm nhạc Việt Nam – PHẦN 1:
“Muốn sống ở trên đời này phải có ba điều: phải biết cám ơn, phải biết xin lỗi, và phải biết quên.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s