Phạm Duy (2): “Cuối cùng VN mới là nơi để tôi về, sống chết với quê hương!”


Ajoutée le 28 janv. 2013

Phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy, cây đại thụ âm nhạc Việt Nam – PHẦN 2:
“Cuối cùng thì Việt Nam mới là nơi để tôi về, để sống chết với quê hương!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s