Những tình khúc vượt thời gian 1


Mise en ligne le 3 nov. 2011
“BIỆT LY” (Doãn Mẫn)
“MƠ HOA” (Hoàng Giác)
 “CON THUYỀN KHÔNG BẾN” (Đặng Thế Phong)
“TÌNH NGHỆ SĨ ” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)
“AI VỀ SÔNG TƯƠNG” (Thông Đạt)
“TÀ ÁO TÍM” (Hoàng Nguyên)
“MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI” (Phạm Trọng Cầu)
“ĐOÀN LỮ NHẠC” (Đỗ Nhuận)
  • Musique

    • “Mo Hoa” de Nhac Truyen Thong (eMusic)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s