Những tình khúc vượt thời gian 2


Mise en ligne le 1 nov. 2011

“NỖI LÒNG” (Nguyễn Văn Khánh)

“MỘNG CHIỀU XUÂN” (Ngọc Bích)

“MỘT THỜI YÊU ĐÀN” (Hoàng Trọng )

“ĐÊM ĐÔNG” (Nguyễn văn Thương)

“SƠN NỮ CA” (Trần Hoàn)

“THOI TƠ” (Đức Quỳnh)

“DƯ ÂM” (Nguyễn Văn Tý)

“CÙNG MỘT KIẾP HOA” (Võ Đức Phấn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s