NHỮNG TÌNH KHÚC VƯỢT THỜI GIAN 4


Mise en ligne le 2 nov. 2011

“TRỞ VỀ” (Châu Kỳ)

“LẠNH LÙNG” (Đinh Việt Lang)

“LỠ CUNG ĐÀN” (Hoàng Giác)

“TIẾNG CHUÔNG CHIỀU THU” (Tô Vũ)

“GỬI GIÓ CHO MÂY NGÀN BAY” (Đoàn Chuẩn – Từ Linh)

“GIÒNG AN GIANG ” (Song Việt Thu)

“AI ĐI NGOÀI SƯƠNG GIÓ ” (Nguyễn Hữu Thiết)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s