Những tình khúc vượt thời gian 7a


”                  ” (Phạm Mạnh Cương)

“AI LÊN XỨ HOA ĐÀO” (Hoàng Nguyên)

“ÁO LỤA HÀ ĐÔNG ” (Ngô Thụy Miên – Nguyên Sa)

”                            ” (Hoàng Trọng)

“TIẾNG XƯA” (Dương Thiệu Tước)

“TÓC MÂY” (Phạm Thế Mỹ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s