Ban hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày trường ca bất hủ Hội Trùng Dương, nhạc và lời Phạm Đình Chương


Published on Apr 22, 2015

Ban hợp Xướng Ngàn Khơi trình bày trường ca bất hủ Hội Trùng Dương, nhạc và lời Phạm Đình Chương trong đêm nhạc 11 tháng Tư, 2015 tại Orange County.

Phạm Thành

Peter T Pham

Real Estate Broker – CA DRE Lic # 01317485
Realty Murrieta
951-973-3030

Sales and Property Management Services
in Orange County and the Inland Empire
peterphamrealtor@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s