TRƯỜNG KỲ phỏng vấn TRẦN QUANG HẢI / Nói chuyện với nhà âm nhạc học Trần Quang Hải – Phần 2


Ajoutée le 29 sept. 2013

Nói chuyện với nhà âm nhạc học Trần Quang Hải – Phần II
Chương trình Nghệ Sĩ và Đời Sống, do Trường Kỳ thực hiện. 2005
Copyright: GiacNguMo – GNM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s