CA SĨ HƯƠNG GIANG & LOAN CHÂU, thực hiện: TRẦN NĂNG PHÙNG