Hình ảnh buổi cầu siêu tuần 2 trong khuôn khổ THẤT TUẦN tại 32 Huỳnh Đình Hai, Q. Bình Thạnh, TP HCM, 7 tháng 7, 2015


Hình ảnh buổi cầu siêu tuần 2 trong khuôn khổ THẤT TUẦN tại 32 Huỳnh Đình Hai, Q. Bình Thạnh, TP HCM, 7 tháng 7, 2015

Hình ảnh do Lê Ngọc Hân thực hiện

6U7nG5g-3QYe2ae0PfUnS-kpcHJBbjS7DJQJ0pA3kTc

DeHkDHgzddLolEHPs9fIaAkQzOi0GjgdKY4ACybNUpo

G7qgdba2eURnTXLOEeIq26QI5iF4_TCPE6PkvMLsVRo

GQKVapTb3bReGh9Li2oyOHkhQUe2KomTsTppjg-DtFE

ICs2gJ1aSGYGgPjIFGpvl10LRcD6Tbpm2j5_ghffv3I

LDKvRKCvRF0ggdh-_GuU3zvqFFxTIhYcf9RCLU4ruLg

mV3gokGX5grwAq1nci66cQWsTvncqnwdaXrNICqYicE

nvsdlW3pEKNkaNwSZoiqLjfGqeG4aht2hpLDd51cyNk

O-mpiIJKFunPB18f4Y514T_D6paaSApVlvP5MMMXucY

osfCBKz_PE9qtKgNeC4LDDx_XIcFXR89va3zrKVJ8ww

pGq0AdTdRu3vCQdw3NlHJS6D16L_Bo5MbRdC6sSBmWI

UjUfHxxATOoD4VRbS-huL71LEjf_p7gGSqzVmEG2TTA

waE491tAC05a3eueNILNIvXDkzZHsyqLAi3BGMHsjHg

Wchn0WnL8ueJskMNUZjCS7pQnKgt4eJlSEGl4i76XqU

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s