TRAN QUANG HAI & BACH YEN ont apporté des fleurs à leur oncle TRAN VAN TRACH (le plus célèbre fantaisiste du Vietnam), 25 octobre 2015


TRAN QUANG HAI & BACH YEN ont apporté des fleurs à leur oncle TRAN VAN TRACH (le plus célèbre fantaisiste du Vietnam) décédé en 1994 à l’occasion de la fête de Toussaint (une semaine plus tôt car ils ne seront pas en France le 1er novembre). Cimetière intercommunal de Valenton, 25 octobre 2015
TRẦN QUANG HẢI & BẠCH YẾN đi thăm mộ cố Quái Kiệt TRẦN VĂN TRẠCH (1924-1994) tại nghĩa trang cimetière intercommunal de Valenton (ngoại ô Paris)dể tặng hoa cúc , tưởng nhớ tới người chú tài ba đã sớm lìa trần . Theo phong tục xứ Pháp, tới lễ các thánh (Toussaint) thì mang bông cúc tới mộ . Vì vắng mặt ngày 1 tháng 11 nên phải mang bông tới trước một tuần . Valenton, ngày 25 tháng 10, 2015

Photo de Tran Quang Hai.
Photo de Tran Quang Hai.
Photo de Tran Quang Hai.
Photo de Tran Quang Hai.
Photo de Tran Quang Hai.
+3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s