PHAN ANH DŨNG : TRANG ĐẶC BIỆT VỀ CA KHÚC “CÔ ĐƠN” MÀ NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9 ĐÃ TÂM SỰ NHƯ SAU NĂM 2006


MỜI QUÝ VỊ XEM TRANG ĐẶC BIỆT VỀ CA KHÚC “CÔ ĐƠN” MÀ NHẠC SĨ NGUYỄN ÁNH 9 ĐÃ TÂM SỰ NHƯ SAU NĂM 2006:


“Nếu một mai tôi không còn nữa, và những bài hát của tôi có thể còn tiếp tục sống dài hơn tuổi thọ của tôi, thì tôi chỉ mong mọi người sau này, hãy nhớ đến một bài hát mà tôi yêu nhứt, tôi quý nhứt, và tôi trân trọng nhứt, đó là bài hát tôi viết riêng cho cá nhân tôi, tình cảm của tôi, nói lên cái sự đam mê về âm nhạc của tôi, đó là bài CÔ ĐƠN”

Xin vui lòng phổ biến đến thân hữu.
 
PHAN ANH DŨNG
RICHMOND, VIRGINIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s