Cha tôi hát trống quân ( Dạ Trạch – Khoái Châu – Hưng yên )


Cha tôi hát trống quân ( Dạ Trạch – Khoái Châu – Hưng yên )

Published on Nov 5, 2014

Cha tôi là người đầu tiên được giới thiệu về làn điệu Trống quân cổ của địa phương . Mặch dù Cha tôi đã ra đi song hình ành và giọng hát của Cụ còn sống mãi với thời gian và với mọi người . Video này được thực
hiện năm 1994 .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s