Hát Xẩm – Hỏi người có nhớ quê chăng – Đình Cương


Hát Xẩm – Hỏi người có nhớ quê chăng – Đình Cương

Bài hát xẩm “Hỏi người có nhớ quê chăng ?” do Nghệ sĩ Đình Cương trình bày năm trong chương trình Văn Hóa các nước Đông Nam Á tổ chức tại Thái Lan năm 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s