Xuân Tình Chấn – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam


Xuân Tình Chấn – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam

Ajoutée le 8 juil. 2015

Xuân Tình Chấn là một trong 6 bài Bắc trong 20 bài Tổ Đờn ca Tài tử Nam bộ: Lưu Thủy Trường Phú Lục Chấn Bình Bán Chấn Cổ Bản Trường Xuân Tình Chấn Tây Thi Trường