Trân Quang Hải : Một vài hình ảnh của Quái Kiệt Trần Văn Trạch , 2008


 

What do you want to do ?

New mailCopy

Trân Quang Hải : Một vài hình ảnh của Quái Kiệt Trần Văn Trạch , 2008

Một vài hình ảnh của Quái Kiệt Trần Văn Trạch

Hình ảnh
Trần Văn TrạchHình ảnhHình ảnh
Trần Văn Trạch & Bạch Yến , Saigon, 1963.Hình ảnh
Trần Văn Trạch & Hoàng Thi ThơHình ảnh
Trần Văn Trạch & Trần Quang Hải, Paris

Hình ảnh
Trần Văn Trạch hồi còn trẻ

Hình ảnh
Trần Văn Trạch & Đức Quỳnh, Saigon

 

Hình ảnh
Trần Quang Hải trước mộ Trần Văn Trạch, Valenton, 2003.