11-3-2012-Tiếng tơ Đồng – Vạn Giá 7 bài nhạc lễ tiếp


11-3-2012-Tiếng tơ Đồng – Vạn Giá 7 bài nhạc lễ tiếp

Published on Nov 17, 2012
Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách

Vạn Giá

Tiểu khúc (10 câu)

Xàng Xê (8 câu và 12 câu lớp xề) tất cả là 64 câu, Vua Xàng Xê là nghệ sĩ Minh Chí

Ngũ Đối ai (10 câu hát ) do đờn ca tài tử chế ra

Tiếng tơ đồng – 20 bài tổ – điệu thức oán


Tiếng tơ đồng – 20 bài tổ – điệu thức oán
Published on Apr 3, 2013
Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách

4 bài OÁN
TỨ ĐẠI OÁN
PHƯỢNG HOÀNG
GIANG NAM
PHỤNG CẦU HOÀNG

5-19-2012-Tiếng Tơ Đồng – 20 Bài Tổ – 7 bài nhạc lễ


5-19-2012-Tiếng Tơ Đồng – 20 Bài Tổ – 7 bài nhạc lễ
Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách
7 bài nhạc lễ
Ngũ Đối Thượng
Ngũ Đối Hạ
Long Đăng
Long Ngâm
Tiểu Khúc
Vạn Giá
Xàng Xê

4-14-2012-Tiếng tơ Đồng – 20 bài bản tổ


4-14-2012-Tiếng tơ Đồng – 20 bài bản tổ
Published on Apr 16, 2012
Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách

6 bài Bắc:
TÂY THI / Tây Thi Quảng, Tây Thi
CỔ BẢN

3-24-2012- Tiếng tơ Đồng – 20 bài bản tổ


3-24-2012- Tiếng tơ Đồng – 20 bài bản tổ

Published on Mar 29, 2012
Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG do Chí Tâm và Ngọc Đan Thanh phụ trách
6 BẮC : Lưu Thủy, Phú Lục, Bình Bán, Cổ Bản, Xuân Tình , Tây Thi