Đảo Ngũ Cung – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam | bansacphuongnam.com


Đảo Ngũ Cung – 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ | Bản Sắc Phương Nam | bansacphuongnam.com

Ajoutée le 8 juin 2015

Đảo Ngũ Cung – một trong 20 Bài Tổ Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ Còn được gọi là “Đảo Ngũ Cung Qua Song Cước”.