Tiếng Đàn Tri Âm kỳ 107 – Trăng Thu Dạ Khúc – VC123 Hò4


Uploaded on Nov 25, 2011
Tiếng Đàn Tri Âm kỳ 107 – Trăng Thu Dạ Khúc – VC123 Hò4
ghi ta phím lõm, đờn kìm, đờn gáo
Bài Trăng thu dạ khúc tiếp theo là vọng cổ 1,2,3 dây hò tư