GS TS TRẦN VĂN KHÊ đã được bổ sung vào quỹ tên đường của TP HCM, tin tức tháng 10, 2016


Đời hoạt động nghệ thuật của Giáo sư Trần Văn Khê qua ảnh