Xây dựng Hồ sơ đề cử “Then Tày, Nùng, Thái” lên UNESCO


Xây dựng Hồ sơ đề cử “Then Tày, Nùng, Thái” lên UNESCO

18 Tháng Tám 2015

(Cinet – DTV) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa phê duyệt Kế hoạch tổng thể xây dựng Hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày, Nùng, Thái” đề nghị UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Xây dựng Hồ sơ đề cử “Then Tày, Nùng, Thái” lên UNESCO. Ảnh: Internet

Theo Quyết định số 2703/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với các tỉnh có di sản gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái thực hiện Kế hoạch xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Then Tày, Nùng, Thái”.

Hồ sơ sẽ được xây dựng theo mẫu ICH-02 dành cho di sản đăng ký vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, theo hướng dẫn thực hiện Công ước 2003 của UNESCO, bản cập nhật tại thờ điểm xây dựng hồ sơ năm 2015.

Viện Âm nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung khoa học của hồ sơ; cộng đồng các tộc người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và UBND, Sở VHTTDL các tỉnh (Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái), Cục Di sản văn hóa, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam sẽ là thành phần tham gia xây dựng hồ sơ.

Về lộ trình xây dựng hồ sơ, từ ngày 12/5 đến 17/8/2015, Viện Âm nhạc tiến hành khảo sát lần lượt 12 tỉnh có di sản Then, chuẩn bị cho việc thực hiện kế hoạch điền dã thu thanh, quay phim, thu thập tư liệu phục vụ cho hồ sơ.

Từ ngày 26/6 đến 15/9/2015, Viện Âm nhạc hoàn thiện tài liệu Kiểm kê di sản Then, xây dựng bộ tài liệu giới thiệu về Then gửi các nhà khoa học quốc tế.

Từ ngày 24/8 đến 24/11/2015, Viên Âm nhạc tiến hành thu thập tài liệu, tổ chức ghi hình, thu thanh, phỏng vấn, dịch thuật nội dung trong các hình thức lễ Then tại các địa phương (bao gồm cả việc dịch từ tiếng Tày, tiếng Nùng, tiếng Thái sang tiếng Việt).

Từ ngày 15/9 đến 20/12/2015, Viện Âm nhạc phối hợp với các chuyên gia, các nhà khoa học viết Hồ sơ khoa học theo mẫu ICH-02.

Từ ngày 20/10 đến 22/12/2015, Viện Âm nhạc tiến hành xây dựng bộ sản phẩm công nghệ cho hồ sơ; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế về “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính di sản văn hóa dân tộc Tày, Nùng, Thái” vào dịp Liên hoan Hát Then – Đàn Tính lần thứ V năm 2015 tại Tuyên Quang trong khoảng thời gian từ 24-26/9/2015.

Từ ngày 25/12/2015 đến 10/01/2016, xin ý kiến góp ý trước Hội đồng khoa học Viện Âm nhạc, Ban Chỉ đạo, Ban xây dựng hồ sơ quốc gia và tiến hành chỉnh sửa hồ sơ theo các ý kiến góp ý.

Từ ngày 15/01 đến 28/02/2016, Xin ý kiến Cục Di sản Văn hóa; trình, xin ý kiến Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và trình Bộ VHTTDL bộ hồ sơ đã hoàn thiện.

http://dantocviet.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=62715&sitepageid=25