Tiếng Đàn Tri Âm kỳ 107 – Trăng Thu Dạ Khúc – VC123 Hò4


Uploaded on Nov 25, 2011
Tiếng Đàn Tri Âm kỳ 107 – Trăng Thu Dạ Khúc – VC123 Hò4
ghi ta phím lõm, đờn kìm, đờn gáo
Bài Trăng thu dạ khúc tiếp theo là vọng cổ 1,2,3 dây hò tư

TẬP -3- GUITAR: TUYẾT HOA độc tấu bài Trăng Thu Dạ Khúc, lớp cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long điều khiển


Published on Dec 23, 2013

Lớp cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long Tây Ninh điều khiển .
Bài Trăng Thu Dạ Khúc do em Tuyết Hoa độc tấu ghi ta phím lõm .

TẬP -2- GUITAR: Ký âm bài Trăng Thu Dạ Khúc từ câu 16 – 31, lớp dạy cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long điều khiển


Published on Dec 18, 2013

Lớp dạy cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long Tây Ninh điều khiển . Ký âm bài Trăng Thu Dạ Khúc từ câu 16-31 với ghi ta phím lõm