TẬP -3- GUITAR: TUYẾT HOA độc tấu bài Trăng Thu Dạ Khúc, lớp cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long điều khiển


Published on Dec 23, 2013

Lớp cổ nhạc do nhạc sĩ Sáu Long Tây Ninh điều khiển .
Bài Trăng Thu Dạ Khúc do em Tuyết Hoa độc tấu ghi ta phím lõm .